سرور اختصاصی خارج

سرور اختصاصی آلمان - پلان برنزی

32GB DDR3

Core i7-4770

2x 2TB

سرور اختصاصی آلمان - پلان اقتصادی

32GB DDR3

Core i7-4770

2x 240G SSD

سرور اختصاصی آلمان - پلان تجاری

64GB DDR3

E3-1270 v3

2x 2TB

سرور اختصاصی آلمان - پلان نقره ای

64GB DDR3

E3-1270 v3

2x 240G SSD

سرور اختصاصی آلمان - پلان طلایی

128GB DDR3

E5-1650 v3

2x 480G SSD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان برنزی

16 GB RAM

Quad Core 2.66Ghz

2x 2 TB SATA HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان اقتصادی

E5-2430

48GB DDR3

2x2TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان تجاری

64GB DDR3

E5-2430

2x2TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان نقره ای

128GB DDR3 ECC

2x E5-2640 v3

2x 600GB 15K SAS

سرور اختصاصی انگلستان - پلان طلایی

192GB DDR3 ECC

2x E5-2640 v3

2x 600GB 15K SAS

سرور اختصاصی آمریکا - پلان برنزی

16GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان اقتصادی

32GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان تجاری

48GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان نقره ای

64GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان طلایی

192GB DDR3

E5-2670 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان برنزی

32GB DDR3

E3-1231 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان اقتصادی

32GB DDR3

E5 E3-1247v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان تجاری

64GB DDR3

E5 E5-1630v3

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان نقره ای

128GB DDR3

E5 E5-1650v3

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان طلایی