سرور اختصاصی آلمان - پلان برنزی

شروع از
44,000,000 ریال
ماهانه + 29,800,000 هزینه تنظیم
32GB DDR3

Core i7-4770

2x 2TB

سرور اختصاصی آلمان - پلان اقتصادی

شروع از
56,000,000 ریال
ماهانه + 29,800,000 هزینه تنظیم
32GB DDR3

Core i7-4770

2x 240G SSD

سرور اختصاصی آلمان - پلان تجاری

شروع از
62,000,000 ریال
ماهانه + 37,800,000 هزینه تنظیم
64GB DDR3

E3-1270 v3

2x 2TB

سرور اختصاصی آلمان - پلان نقره ای

شروع از
86,000,000 ریال
ماهانه + 28,360,000 هزینه تنظیم
64GB DDR3

E3-1270 v3

2x 240G SSD

سرور اختصاصی آلمان - پلان طلایی

شروع از
148,000,000 ریال
ماهانه + 33,760,000 هزینه تنظیم
128GB DDR3

E5-1650 v3

2x 480G SSD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان برنزی

شروع از
58,760,000 ریال
ماهانه + 58,000,000 هزینه تنظیم
16 GB RAM

Quad Core 2.66Ghz

2x 2 TB SATA HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان اقتصادی

شروع از
85,800,000 ریال
ماهانه + 58,000,000 هزینه تنظیم
E5-2430

48GB DDR3

2x2TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان تجاری

شروع از
132,600,000 ریال
ماهانه + 58,000,000 هزینه تنظیم
64GB DDR3

E5-2430

2x2TB SATA3 HDD

سرور اختصاصی انگلستان - پلان نقره ای

شروع از
155,480,000 ریال
ماهانه + 58,000,000 هزینه تنظیم
128GB DDR3 ECC

2x E5-2640 v3

2x 600GB 15K SAS

سرور اختصاصی انگلستان - پلان طلایی

شروع از
332,800,000 ریال
ماهانه + 58,000,000 هزینه تنظیم
192GB DDR3 ECC

2x E5-2640 v3

2x 600GB 15K SAS

سرور اختصاصی آمریکا - پلان برنزی

شروع از
2,000,000 ریال
ماهانه
16GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان اقتصادی

شروع از
28,000,000 ریال
ماهانه
32GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان تجاری

شروع از
58,800,000 ریال
ماهانه
48GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان نقره ای

شروع از
98,400,000 ریال
ماهانه
64GB DDR3

E3-1240 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی آمریکا - پلان طلایی

شروع از
98,400,000 ریال
ماهانه
192GB DDR3

E5-2670 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان برنزی

شروع از
59,000,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه تنظیم
32GB DDR3

E3-1231 v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان اقتصادی

شروع از
78,000,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه تنظیم
32GB DDR3

E5 E3-1247v2

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان تجاری

شروع از
84,000,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه تنظیم
64GB DDR3

E5 E5-1630v3

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان نقره ای

شروع از
167,600,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه تنظیم
128GB DDR3

E5 E5-1650v3

2x 3TB

سرور اختصاصی فرانسه - پلان طلایی

شروع از
274,000,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه تنظیم