میزبانی وب وردپرس (Cpanel)

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-1

• 300 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-2

• 600 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-3

• 1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-4

• 2000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 2 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-5

• 5000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 3 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس ایران پلان - WPH-6

• 15000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 6 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-1

• 300 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-2

• 600 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-3

• 1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-4

• 2000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 2 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-5

• 5000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 3 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست ویژه وردپرس خارج پلان - WPH-6

• 15000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 6 سایت
• دامین .ir رایگان