نمایندگی هاست ویندوز(Plesk)

نمایندگی ویندوز ایران 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز پلسک ایران 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک نامحدود
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز ایران 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز ایران 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز ایران 50 گیگابایت

•50 مگابایت فضای هاست
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ

نمایندگی ویندوز ایران 100 گیگابایت

•100 مگابایت فضای هاست
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ

نمایندگی ویندوز خارج 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز خارج 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک ماهیانه 70 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز خارج 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز خارج 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز خارج 50 گیگابایت

• فضای هاست 50 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی ویندوز خارج 100 گیگابایت

•100 مگابایت فضای هاست
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ