میزبانی وب لینوکس(cPanel)

هاست لینوکس ایران پلان پایه

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• تکنولوژی Cloud Linux

هاست لینوکس ایران پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس ایران پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس ایران پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 2 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس ایران پلان نقره ای

•5000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 3 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس ایران پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی سایت نامحدود
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی یک سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 2 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان نقره ای

•5000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی 3 سایت
• دامین .ir رایگان

هاست لینوکس خارج پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• لایت اسپید
• سی پنل (Cpanel)
• راه اندازی سایت نامحدود
• دامین .ir رایگان