ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.net hot!
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
590,000 ریال
1 سال
.org hot!
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
690,000 ریال
1 سال
.info
499,000 ریال
1 سال
499,000 ریال
1 سال
499,000 ریال
1 سال
.biz
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.name
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.us
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.eu
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.ws
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
1,490,000 ریال
1 سال
.pw
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.me
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.org.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.co.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.ac.ir
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
49,000 ریال
1 سال
.no
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
.energy
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
3,490,000 ریال
1 سال
.in
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
380,000 ریال
1 سال
.fr
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.academy
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.website
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.xyz
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.bz
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.pro
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.nl
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.mobi
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.tel
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.asia
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
540,000 ریال
1 سال
.de
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.es
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
350,000 ریال
1 سال
.be
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.it
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
360,000 ریال
1 سال
.wf
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
370,000 ریال
1 سال
.ru
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
250,000 ریال
1 سال
.actor
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.agency
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
790,000 ریال
1 سال
.blue
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.black
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.business
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.builders
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.cab
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.camp
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.camera
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.cards
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.cash
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.center
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.chat
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.city
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.computer
990,000 ریال
1 سال
1,390,000 ریال
1 سال
1,390,000 ریال
1 سال
.clinic
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.coffee
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.company
300,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
450,000 ریال
1 سال
.degree
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.cool
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.design
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.digital
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.direct
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.email
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.engineer
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.events
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.exchange
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.fail
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.futbol
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.fit
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.fitness
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.football
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.gallery
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.holiday
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.gifts
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.glass
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.technology
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.today
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.graphics
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.tools
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.house
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.university
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.market
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.domains
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.marketing
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.media
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.money
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.network
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.photos
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.pictures
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.photography
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.pink
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
570,000 ریال
1 سال
.pizza
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.place
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.red
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.systems
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.rip
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.shoes
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.school
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.software
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.support
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.tk
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.co
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
1,190,000 ریال
1 سال
.shop
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
550,000 ریال
1 سال
.host
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
.io
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
.tech
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
399,000 ریال
1 سال
.online
299,000 ریال
1 سال
299,000 ریال
1 سال
299,000 ریال
1 سال
.uk
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.ninja
590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
.zone
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
1,450,000 ریال
1 سال
.click
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال
490,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains