میزبانی ویندوز(Plesk)

هاست ویندوز پلسک ایران پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک ایران پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک ایران پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک ایران پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود

هاست ویندوز پلسک ایران پلان نقره ای

5 گیگ فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک ایران پلان طلایی

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی

هاست ویندوز پلسک خارج پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک خارج پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک خارج پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک خارج پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•ترافیک نامحدود

هاست ویندوز پلسک خارج پلان نقره ای

5 گیگ فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز پلسک خارج پلان طلایی

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی