نمایندگی لینوکس 2 گیگابایت

شروع از
1,690,000 ریال
ماهانه
• 2 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 5 گیگابایت

شروع از
2,540,000 ریال
ماهانه
• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 10 گیگابایت

شروع از
4,250,000 ریال
ماهانه
• 10 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 20 گیگابایت

شروع از
6,760,000 ریال
ماهانه
• 20 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 50 گیگابایت

شروع از
12,670,000 ریال
ماهانه
• 50 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 100 گیگابایت

شروع از
21,120,000 ریال
ماهانه
• 100 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

نمایندگی لینوکس 200 گیگابایت

32,110,000 ریال
ماهانه
• 200 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• DNS اختصاصی
• Oversales
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل CPanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته