میزبانی وب ویندوز

هاست ویندوز ایران پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
•10گیگابایت ترافیک ماهیانه
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز ایران پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
•30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز ایران پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز ایران پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست ویندوز ایران پلان نقره ای

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست ویندوز ایران پلان نامحدود طلایی

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی

هاست ویندوز خارج پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
•10گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست ویندوز خارج پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
•30 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست ویندوز خارج پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست ویندوز خارج پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست ویندوز خارج پلان نقره ای

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی

هاست ویندوز خارج پلان نامحدود طلایی

نامحدود فضای هاست
نامحدود ترافیک مصرفی