نمایندگی هاست لینوکس(cPanel)

نمایندگی لینوکس ایران 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک ماهیانه 70 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 50 گیگابایت

• فضای هاست 50 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 100 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس ایران 200 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک ماهیانه 70 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 50 گیگابایت

• فضای هاست 50 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 100 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

نمایندگی لینوکس خارج 200 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان