نمایندگی هاست لینوکس(cPanel)

نمایندگی لینوکس ایران 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
500,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس ایران 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک ماهیانه 70 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
750,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس ایران 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
1,300,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس ایران 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
1,800,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس ایران 50 گیگابایت

• فضای هاست 50 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
2,500,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس ایران 100 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
4,800,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 2 گیگابایت

• فضای هاست 2 گیگ
•ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
500,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 5 گیگابایت

• فضای هاست 5 گیگ
•ترافیک ماهیانه 70 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
750,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 10 گیگابایت

• فضای هاست 10 گیگ
•ترافیک ماهیانه 100 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
1,280,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 20 گیگابایت

• فضای هاست 20 گیگ
•ترافیک ماهیانه 150 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
1,800,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 50 گیگابایت

• فضای هاست 50 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
2,500,000 ریال
Měsíčně
Objednat
نمایندگی لینوکس خارج 100 گیگابایت

• فضای هاست 100 گیگ
•ترافیک ماهیانه 250 گیگ
•DNS اختصاصی رایگان

Starting from
4,800,000 ریال
Měsíčně
Objednat